Kaislavene"Kaislavene", 60cm x 70cm, piirros / sekatekniikka